Regulamin

Regulamin sklepu internetowego koloryslodyczy.pl

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy koloryslodyczy.pl prowadzony jest przez Kolory Słodyczy – Waldemar Pluciński
i wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP 113-075-49-27, REGON 361532349

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2 DEFINICJE

1. KonsumentUżytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
Kolory Słodyczy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą
lub zawodową

2. PrzedsiębiorcaKolory Słodyczy – Waldemar Pluciński, z siedzibą: Beskidzka 19/8
04-287 Warszawa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
REGON 361532349, NIP 113-075-49-27

3. Użytkownikkażdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.koloryslodyczy.pl


§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Beskidzka 19/8, 04-287 Warszawa

2. Adres poczty elektronicznej: biuro@koloryslodyczy.pl

3. Numer telefonu: 501 720 222 w godzinach od 9:00 do 18:00 (dotyczy dni roboczych)

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.


§ 4 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Firma Kolory Słodyczy – Waldemar Pluciński z siedzibą w 04-287 Warszawa ul. Beskidzka 19/8 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 113-075-49-27, REGON 361532349

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

3. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie internetowym dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę

4. Dane potrzebne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

5. Każda osoba posiadająca konto w sklepie internetowym koloryslodyczy.pl ma prawo dostępu do danych, poprawienia, usunięcia poprzez zalogowanie się do konta lub po przez złożenie dyspozycji drogą elektroniczną pod adresem biuro@koloryslodyczy.pl


§ 5 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy

– dla przesyłki kurierskiej18,00 PLN
– dla przesyłki Pocztą Polską20,00 PLN
– dla wysyłek Paczkomaty InPost14,00 PLN


§ 6 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew

b. karta płatnicza / kredytowa

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób
wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając
z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na
końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem:
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca
został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat
w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym
regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli
Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie
odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować
w opisie rzeczy w Sklepie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do
reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni,
a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.


§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

              

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia
i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Dane Przedsiębiorcy: Kolory Słodyczy – Waldemar Pluciński,
z siedzibą: ul. Beskidzka 19/8, 04-287 Warszawa
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
REGON 361532349, NIP 113-075-49-27

e-mail:biuro@koloryslodyczy.pl

telefon: 501720222

– Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy *

– Data odbioru

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

* niepotrzebne skreślić